"Sonnhalde West"
Vitznau

Jahr:
2023-2024
Objektart:
Neubau MFH